Genetika

Nesyndrómová hluchota

Nesyndrómová hluchota Ochorenia sluchu

Nesyndrómová hluchota je charakterizovaná ako porucha sluchu, ktorá nie je asociovaná so žiadnymi inými znakmi a symptómami. Táto forma hluchoty tvorí približne 70% všetkých prípadov dedičnej poruchy sluchu a je zapríčinená hlavne malformáciami štruktúr vnútorného ucha. Najčastejšou genetickou príčinou nesyndrómovej hluchoty sú mutácie v géne GJB2.

Cena: 90 €

Odberové miesta:


ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Ochorenie:

Strata sluchu je najrozšírenejšia zmyslová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete s incidenciou 0,1–0,2 % v populácii novorodencov. Strata sluchu sa delí na syndrómovú a nesyndromovú formu. Kým syndrómová forma je spájaná s mnohými inými patologickými zmenami, pri nesyndrómovej forme je porucha sluchu izolovaným prejavom. Strata sluchu je klasifikovaná ako prelingválna alebo postlingválna v závislosti od veku nástupu.

Kochlea (slimák) je veľmi zložitý orgán a pre správny vývin a funkciu je nutné správne fungovanie viac ako 100 génov. Práve mutácie v týchto génoch spôsobujú rôzne formy nesyndrómovej straty sluchu so všetkými typmi dedičnosti. Najčastejšou príčinou nesyndrómovej hluchoty na Slovensku ale aj celosvetovo je v dôsledku mutácií v géne GJB2 (Konexín 26). Konexíny sú proteínové jednotky, ktoré majú rozhodujúcu úlohu v medzibunkovej komunikácii, reagujú na rôzne signály, synchronizujú aktivitu excitabilných tkanív a podieľajú sa aj na udržiavaní homeostázy.

Nesyndrómová strata sluchu v dôsledku mutácií v GJB2 môže mať autozomálne recesívnych charakter, ale taktiež autozomálne dominantnú formu dedičnosti. Autozomálne dominantná forma je charakterizovaná skorým nástupom, stredne ťažkou až ťažkou poruchou sluchu a progresivitou.

V populáciách kaukazoidného (európskeho) pôvodu je mutácia 35delG najčastejšou GJB2 mutáciou.

Pro koho je vyšetrenie určené:

Pre dieťa, ktoré trpí:

  • stratou sluchu, 
  • oneskorením reči, jazyka 
  • oneskorením rozvoja kognitívnych funkcií

Ďalej:

  • pre tých, ktorí chcú vedieť, či sú prenášači ochorenia
  • osobám s pozitívnou rodinnou anamnézou
  • partnerom pacientov s nesyndrómovou stratou sluchu
  • partnerským párom aktuálne plánujúcim graviditu

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie je potrebný odber krvi, ktorý vykonáme u nás v laboratóriu. Pred odberom nie je potrebné dodržiavať žiadny špeciálny režim.

Rozsah vyšetrenia: Analýza DNA, identifikácia mutácií v géne GJB2.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa. Ak si želáte analýzu u osoby mladšej ako 15.rokov, je nutné zabezpečiť odber v spolupráci s Vaším pediatrom.

Krvná vzorka pre tento test musí byť odobratá do EDTA roztoku.

Poskytovateľom genetického vyšetrenia je medicínske laboratórium GENEXPRESS, spol. s r.o. (www.genexpress.sk) realizujúca predmetné genetické vyšetrenie, ktorá udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi: AGEL, a.s. ako spolupracujúcemu laboratóriu na sprostredkovanie predmetného genetického vyšetrenia. Sprostredkovateľ je oprávnený evidovať žiadosť o genetické vyšetrenie, sprostredkovať žiadosť Poskytovateľovi, vykonať odber materiálu, doručiť odobraný materiál Poskytovateľovi, podpísať žiadanku o genetické vyšetrenie,  realizovať príjem platby za genetické vyšetrenie a sprostredkovať výsledky vyšetrenia vyšetrovanej osobe / zákonnému zástupcovi dohodnutým spôsobom.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom.

Interpretácia vyšetrenia:

Genetický test odhalí či sa u Vás vyskytujú mutácie v géne GJB2. Prítomnosť dvoch mutácií potvrdzuje diagnózu nesyndrómovej straty sluchu viazanej na gén GJB2. Prítomnosť jednej mutácie znamená, že ste prenášačom tohto ochorenia alebo v ojedinelých prípadoch sa môže jednať o autozomálne dominantnú formu tohto ochorenia. Ak sa stretnú dvaja prenášači je pravdepodobnosť, že ich potomkovia budú trpieť týmto ochorením 25 % a 50 % že budú toto ochorenie ďalej prenášať.

Výsledok:

Výsledok vyšetrenia je dostupný do 15 pracovných dní - šifrovaný na e-mail, heslo SMS.

Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môžem výsledky vyšetrenia konzultovať?

Odporúčame výsledky konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne s našim genetikom.