Genetika

BRCA1 a BRCA2

BRCA1 a BRCA2 Predispozícia spojená s rakovinou prsníka a vaječníkov

Hereditárny syndróm rakoviny prsníka a vaječníkov v dôsledku mutácii v génoch BRCA1 a BRCA2 je dedičné zvýšené riziko rakoviny prsníka, vaječníkov ale aj iných typov rakoviny ako pobrušnice, kože (melanóm), pankreasu u oboch pohlaví a prostaty u mužov.

Cena: 850 €

Odberové miesta:


ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Ochorenie:

Hereditárny syndróm rakoviny prsníka a vaječníkov (HBOC) je dedičné zvýšené riziko rakoviny prsníka a vaječníkov u žien. Toto ochorenie vzniká v dôsledku mutácií v mnohých génoch ale najčastejšie je spájaný s mutáciami v génoch BRCA1 a BRCA2. Tieto gény sú tumor supresorové gény, čo znamená, že kontrolujú bunky, aby sa nedelili príliš rýchlo alebo nekontrolovateľne a tiež ich hlavná úloha spočíva v kontrole opravy DNA.

Odhaduje sa, že až 1 z 300-800 osôb je nositeľom mutácie v géne BRCA1 alebo BRCA2. Mutácie v týchto génoch spôsobia, že nefungujú správne a bunky sa môžu vymknúť kontrole, čo vedie u týchto jedincov k rakovine. Rakovina prsníka a vaječníkov nevzniká len v dôsledku mutácií v BRCA1 alebo BRCA2, avšak nositelia týchto BRCA mutácií majú zvýšené celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka až na 85 % a v prípade karcinómu vaječníka BRCA1 mutácie zvyšujú riziko až na 40 – 60 %, mutácie v BRCA2 až na 10 – 30 %. Aj muži, nositelia BRCA mutácie majú zvýšené riziko rakoviny prsníka, pankreasu, prostaty a iných typov rakoviny.

Testovanie BRCA mutácií sa odporúča ľudom s výskytom ochorenia alebo tým, ktorí majú príbuzného s niektorým spomínaným typom rakoviny a predpokladá sa u nich hereditárna forma. Hereditárna forma v dôsledku BRCA mutácií sa často prejaví už okolo 40-50 roku života, avšak môže sa aj oveľa skôr.

Výber genetického testu v tomto prípade je dôležitý a mal by zahŕňať skríning celého génu BRCA1 a BRCA2, aby nedošlo k chybnej interpretácií u pacientov, ak sa testujú len niektoré mutácie. Ak máte v rodine príbuzného s rakovinou prsníka alebo vaječníkov je dobre otestovať prítomnosť mutácií v BRCA génoch najprv u neho s následným testovaním u ďalších rodinných príslušníkov.

Pro koho je vyšetrenie určené:

Pre všetkých ktorí:

 • majú nádorové ochorenie* pred 50. rokom života,
 • majú rodinného príslušníka s nádorových ochorením* pred 50. rokom života,
 • chcú vedieť, či majú zvýšenú predispozíciu hereditárnej formy nádorového ochorenia*

Týka sa to nádorových ochorení:

 • prsníkov u oboch pohlaví,
 • vaječníkov u žien,
 • prostaty u mužov,
 • pankreasu u oboch pohlaví
 • melanómu kože u oboch pohlaví
 • ale aj iných typov nádorových ochorení, po konzultácii s lekárom

Pre iné typy ochorení

 • ak sa u Vás v rodine vyskytlo ochorenie Fanconiho anémia

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie je potrebný odber krvi, ktorý vykonáme u nás v laboratóriu. Pred odberom nie je potrebné dodržiavať žiadny špeciálny režim.

Rozsah vyšetrenia: Analýza DNA, identifikácia variantov v génoch BRCA1 a BRCA2.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa. Ak si želáte analýzu u osoby mladšej ako 15 rokov, je nutné zabezpečiť odber v spolupráci s Vaším pediatrom.

Krvná vzorka pre tento test musí byť odobratá do EDTA roztoku.

Poskytovateľom genetického vyšetrenia je medicínske laboratórium GENEXPRESS, spol. s r.o. (www.genexpress.sk) realizujúca predmetné genetické vyšetrenie, ktorá udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi: AGEL, a.s. ako spolupracujúcemu laboratóriu na sprostredkovanie predmetného genetického vyšetrenia. Sprostredkovateľ je oprávnený evidovať žiadosť o genetické vyšetrenie, sprostredkovať žiadosť Poskytovateľovi, vykonať odber materiálu, doručiť odobraný materiál Poskytovateľovi, podpísať žiadanku o genetické vyšetrenie,  realizovať príjem platby za genetické vyšetrenie a sprostredkovať výsledky vyšetrenia vyšetrovanej osobe / zákonnému zástupcovi dohodnutým spôsobom.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom.

Interpretácia vyšetrenia:

Genetický test Vám vyšetrí prítomnosť mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2.

Negatívny výsledok testu:

 • Ak sa u testovaného jedinca nenašla mutácia, napriek tomu, že mutácia je identifikovaná u jeho príbuzného s rakovinou, je test považovaný za negatívny. V tom prípade riziko vzniku rakoviny u testovaného je rovnaké ako v bežnej populácii.
 • Ak sa u testovaného neidentifikovala žiadna mutácia v BRCA génoch, ale nie je známe či postihnutý príbuzný má/nemá BRCA mutáciu, môže to znamenať, že BRCA mutáciu testovaný jedinec nezdedil alebo môžu sa v rodine vyskytovať mutácie v iných génoch

Nejednoznačný výsledok testu:

 • U testovaného bola identifikovaná mutácia v BRCA génoch, avšak jej dopad na zvýšenie rizika vzniku nádorového ochorenia doteraz nebol študovaný. Mnohé varianty v génoch sú bežné a nemusia mať žiaden patologický vplyv.

Pozitívny výsledok testu:

 • U testovaného jedinca sa potvrdila mutácia, ktorá bola identifikovaná aj u príbuzného s nádorovým ochorením
 • U testovaného sa identifikovala mutácia, ktorej dopad na funkciu BRCA génov je známy a zvyšuje riziko vzniku nádorového ochorenia

Výsledok:

Výsledok vyšetrenia je dostupný do 3 mesiacov - šifrovaný na e-mail, heslo SMS.

Výsledok vyšetrenia je vždy potrebné konzultovať s lekárom - genetikom.

Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môžem výsledky vyšetrenia konzultovať?

Odporúčame výsledky konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne s našim genetikom.